Tájékoztató “A”, “AM”, “B” kategóriás képzéshez

Vállalási feltételek és tanuló tájékoztató “AM”, “A” és “B” kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján

 1. Képzőszerv neve és címe: Angyal Zsolt Autósiskola
  Cím: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
  Telefonszám: 06-20-253-4362, 06-32435376
  E-mail cím: jogsi@angyalzsoltautosiskola.hu
  Web: www.angyalzsoltautosiskola.hu
  Adószám: 68181017-1-32
  Képzőszerv azonosító száma: 6505
 2. Cégforma: egyéni vállalkozás.
 3. Nyilvántartási szám: 51363013
 4. Iskolavezető neve: Angyal Zsolt Zoltán
 5. Ügyfélfogadó helyiség címe: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
  Telefonszám: 06202534362, 0632435376
  Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-Péntek 18:00-20:00
 6. Székhely: 3121 Somoskőújfalu Nyárfa út 2
 7. Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen, vagy telefonon történő jelentkezés
 8. PÁV alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 9. “AM”, “A” és “B” kategória: egészségi alkalmasság l-es csoport
 10. A tanfolyamra történő felvétel-feltételei:
  1. – „AM” kategória: aki a 14. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
   – „A” kategória: aki a 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel
   – „B” kategória: aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  2. alapfokú iskolai végzettséget (8. általános) igazoló bizonyítványát a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarjáni Járási Hivatala, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztályának hiteles másolat készítése céljából leadta
  3. az orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
  4. valamint meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére a tanfolyam és a vizsgaügyintézés során.
  5. A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
   • bukósisak
   • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
   • protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki (vagy felcsatolható protektor)
   • protektoros kesztyű
   • magas szárú, zárt cipő vagy csizma
   • Vizsgára az a személy bocsájtható, aki a tanfolyamokat elvégezve a korhatári feltételeknek megfelel és a szükséges vizsgadíjat befizette. A vizsgaigazolás kiállításának további feltétele, hogy a tanuló az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentummal, vagy ennek megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.
 11. A tanfolyam tantárgyai:
  1. elméleti tantárgyak és óraszámai:

   Alapismeretek
   Elméleti és Bü tantárgyak
   AM 12 óra

   A1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül 0 óra

   A1 alkategória 2 éven túl 3 óra

   A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül 0 óra

   A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl 3 óra

   amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel 22 óra

   B Kategória 28 óra

   Elméleti vizsgára az bocsájtható, aki
   – a tanfolyam elméleti részét a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 5§ (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc (9) hónap telt el.
   – amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét (12) hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
  1. gyakorlati tantárgyak és óraszámai:

   Járművezetési gyakorlat
   AM: 10 óra (4 alap, 6 főoktatás)

   A1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül: 12 óra (4 alap, 8 főoktatás; 6 városi vezetés, 4 országúti vezetés)

   A1 alkategória 2 éven túl: 8 óra (2 alap, 6 főoktatás; 4 városi, 2 országúti vezetés)

   A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül: 16 óra (6 alap, 10 főoktatás; 8 városi, 2 országúti oktatás)

   A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl: 10 óra (4 alap, 6 főoktatás; 4 városi, 2 országúti vezetés)

   amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel: 26 óra ( 10 alap, 16 főoktatás; 11 városi, 5 országúti vezetés)

   B Kategória: 29 óra (9 alap, 20 főoktatás; 14 városi, 4 országúti vezetés, 2 vezetés könnyű terepen)


   Egy gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc          24/2005. (IV. 21) GKMr. módostása szerintForgalmi vizsgára bocsájtás feltételei: a választott kategóriára vonatkozó kötelező órák levezetése és menettávolság igazolt teljesítése,
   valamint a szükséges járműkezelési és elméleti vizsgák megléte.
 12. A tanuló autók: Citroen Saxo 1,5 D
                          Honda Civic

  A tanuló motorkerékpárok: “A” – Suzuki SV 650
                                                  “AM” – Aprilia SR 50
 13. Az elméleti foglalkozás kötelező óraszámából 10 % (2,8 óra) hiányzás megengedett. A 10% fölötti hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatására van
  szükség. Gyakorlati foglalkozásról a hiányzás megengedett, amennyiben a gyakorlati oktatóval megbeszélt vezetési időben történő foglalkozásnak
  akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.
 14. Tanfolyami és vizsgadíjainkat lásd a “Tanfolyamok” menüpont alatt.
 15. Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel
  rendelkezik és az erről szóló okiratot bemutatja.
  A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak tantermi
  foglalkozásain való részvétele alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető
  le. Szóban, indokolt esetben tolmács közreműködésével vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve
  az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől kérelemre engedélyt kapott. Az egyéb – vizsga – alóli felmentést az
  iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a Közlekedési hatóság erre jogosult vezetője adhat.
 16. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanulmányait, Képzési igazolást kell kitölteni 3 példányban, amelyeket a képzőszerv tölt ki és egy példányt a tanulónak átad.
 17. Oktatási helyszínek:
  Elméleti oktatás helye: Salgótarján, Füleki út 41.
  Tanpálya: Salgótarján, Erdész út 36.
  Gyakorlati oktatás helye: Salgótarján belterülete és környéke, 21. sz Főút
 18. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek a szerződés szerinti aktuális díját a képzőszervnél kell befizetni.
 19. Felügyeleti szerv neve és elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 36-1-814-0800 Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
 20. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normának, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözékben kell megjelennie.
 21. Vizsgadíjak:
  Elméleti vizsga díja: 4.600Ft
  Forgalmi vizsga díja: 11.000Ft
  Ezek befizetése a hatóság (KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 3100 Salgótarján, Karancs út 54.) pénztárában történik.
 22. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások.
  A tanulónak a forgalmi vizsgára magával kell hoznia az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító dokumentumot, illetve a felmentés alapjául szolgáló okiratot, amelyet a sikeres forgalmi vizsga után be kell mutatni a hatóságnak, ezt követő 3 munkanap elteltével az orvosi alkalmasságot igazoló okirat bemutatásával az okmányirodában kérheti a vezetői engedély kiállítását. Vezetői engedély kiállításához szükséges még az alapfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása, amely az első elméleti vizsga előtt a hatóságnak másolás céljából leadta, amellyel igazolható:
  – személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
  – az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban, valamint
  – a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Somoskőujfalu, 2017.07.25